Examensarbete våren 2022

Plats

Göteborg

Sista ansökan

2022-01-09

Att vara med och utveckla samhällsbyggnad och teknik är vår passion. Att göra det på ett hållbart sätt är för oss självklart. Vi är teknikkonsulter med en rad olika kompetenser inom installationsprojektering, energi- och miljö, installationsledning, fastighetsautomation med flera. Med stort hjärta för både människor och teknik så tar vi oss an utmaningen att utveckla både oss som bolag och samhället i stort genom att tänka nytt, tänka stort och tänka helhet. Kanske funderar du just nu på vad ditt exjobb ska handla om? Här nedan följer några förslag på exjobb har vi några olika uppslag på examensarbeten och här nedan beskriver vi dem;

 

1. Klimatberäkning i tidiga skeden - Kontorsbyggnader

Hållbarhet blir alltmer i fokus och det gäller att redan i tidiga skeden förstå vilka konsekvenser systemval, inomhusmiljöparametrar, byggnadens utformning och energiprestanda krav får för att kunna göra rätt val. Kontorsbyggnader ställer höga krav på de tekniska installationerna och att göra rätt val ur ett hållbarhetsperspektiv är komplext. Detta arbete syftar till att ta fram data för klimatpåverkan för kontorsbyggnader, analysera och se på möjliga vägar för att förbättra och optimera - hur påverkar materialbyten och systemval resultatet?

Detta arbete utgår från tidigare arbeten genomförda på Bengt Dahlgren Göteborg samt verktyg som utvecklats för klimatberäkning i tidiga skeden.

2. Hållbarhet på riktigt - Rörmaterial

Rör är en viktig installationsdel, det leder fram vatten, värme och kyla, leder bort avlopp och dagvatten och våra samhällen och byggnader är fyllda av rör. Detta projekt vill ta ett helhetsgrepp när det gäller hållbarhet för rör i tappvattensystem och jämföra de vanligaste materialen som används idag och utvärdera dem. Utvärdering ska göras både genom att se på urlakning och inverkan på människor och natur samt klimatpåverkan från rörmaterialet.

Arbetet inkluderar både att ta vattenprover från fastigheter, analysera och utvärdera urlakning samt att genomföra LCA för plast-, koppar- och stålrör. I tillägg ska arbetet ta hänsyn till hur valet av material påverkar installationen och se på frågor som spillmaterial, möjlighet till återvinning och utsläpp från kapning av rör.

 

3. Förskolan Hoppet - Fossilfritt byggande - Klimatpåverkan från drift

Projekt Hoppet är ett innovativt projekt där Lokalförvaltningen i Göteborg driver utvecklingen mot fossilfritt byggande. Bengt Dahlgren Göteborg har arbetat i detta projekt sedan tidiga planeringsskeden och följer nu projektet genom byggfasen. En byggnads driftskede är en viktig del av dessa totala klimatpåverkan, detta inkluderar både driftenergi, renovering och utbyte av material och produkter och skötsel av byggnaden.

I detta arbete är fokus på klimatpåverkan från driftenergi och renovering. Driftenergi ska analyseras utifrån möjliga scenarion gällande energimix under hela byggnadens livstid och hur detta påverkar systemval i förskolan. Renovering analyseras utifrån beräkningar av klimatpåverkan från material och produkter. Målet är att se hur driftfasen kan optimeras ur klimatperspektivet.

4. Återbruk av installationer - Klimatbesparing och kostnader

Återbruk innebär att återanvända produkter från ett projekt till ett annat. Även om detta sker så är det i mindre skala och varje år slängs byggmaterial och produkter för stora värden, detta har både stor inverkan på klimat och ekonomi. Detta projekt utgår från det arbete som genomförts på Bengt Dahlgren Göteborg gällande återbruk av installationer där det bland annat tagits fram en guide som listar lämpliga installationer att återbruka. I detta projekt ska det göras analys av klimatbesparingspotential och kostnad för att återbruka utvalda installationsprodukter. Detta görs på referensprojekt av olika byggnadstyper där målet är att visa på möjligheter och potential vid ett storskaligt återbruk.

5. Energioptimering stadsdel - Förnybar energi och lagring

Vid planering och design av nya stadsdelar är energiförsörjning en viktig aspekt, det handlar både om att säkerställa områdets behov och att se på effekter på systemnivå. Frågor om effekttoppar, energiförsörjning, möjlighet att ställa om till förnybar energi och behov av energilagring är mycket aktuella och påverkar hela vårt samhälle.

I detta projekt är målet att utifrån ett verkligt stadsdelsprojekt genomföra en energianalys av el-systemet. I arbetet ingår att modellera energibehovet över året och dygn, se på planerad lokal produktion av sol-el och att analysera hur användning av ett vätgaslager kan optimera energisystemet och minimera klimatpåverkan. Energilagret ska dimensioneras och analyseras utifrån olika scenarion såsom effektreducering, minimerad CO2-toppar och se på hur området samverkar med el-nätet.

6. Energioptimering av byggnad - Simulering av värmeförluster

Med alltmer fokus på att minska energianvändning och klimatpåverkan från våra byggnader krävs mer avancerade beräkningar och verktyg för att fortsatt kunna optimera och effektivisera. VVC förluster i byggnader behandlas idag typiskt med schabloner vilket både kan ge felaktiga resultat och vara ett hinder för att optimera energianvändning.

I detta arbete ska VVC system modelleras och simuleras med IDA-ICE för olika typer av fastigheter och i detalj se på värmeavgivning och värmeförluster till byggnaden.  Målet är att ta fram förbättrad och mer noggranna data gällande VVC förluster. Arbetet är en avancerad simuleringsstudie där det behöver tas hänsyn till typ av uppvärmningssystem, systemtemperaturer, energikälla, ventilationssystem, geografisk placering, verksamhet m.m.

 

7. Har du ett eget förslag som du tror skulle passa in i vår verksamhet? 

Skicka en ansökan och beskriv ditt förslag här; Länk till examensarbete på karriärsida

Lite om Bengt Dahlgren… 

Vi må vara närmare 600 anställda – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan. Välkommen till Bengt Dahlgren. Klicka här för mer info

HUR? Ansök och ange vilket/vilka av ovan beskrivna exjobb som är mest intressant och varför. Vill du skriva tillsammans med någon så går det att ange även det.

NÄR? Vi går igenom ansökningarna löpande    

PLATS: Mölndal, Växjö eller Borås

KONTAKT: Sofie Jansson, HR-chef, 031-720 25 75

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.