Examensarbeten våren 2021

Plats

Göteborg

Sista ansökan

2020-12-31

Att vara med och utveckla samhällsbyggnad och teknik är vår passion. Att göra det på ett hållbart sätt är för oss självklart. Vi är teknikkonsulter med en rad olika kompetenser inom installationsprojektering, energi- och miljö, installationsledning, fastighetsautomation m.fl. Med stort hjärta för människor och teknik så tar vi oss an utmaningen att utveckla både oss som bolag och samhället i stort genom att tänka nytt, tänka stort och tänka helhet. Nu har vi några olika uppslag på examensarbeten och här nedan beskriver vi dem;

1. Komfortkylning av kontorslokaler, en LCA-studie 

Komfortkylning av lokaler utförs idag utgående från två huvudsakliga systemprinciper, vattenburet via kylbafflar samt luftburet via tillförsel av undertempererad luft. Ur ett energitekniskt och energiekonomiskt perspektiv har de olika principerna belysts för. Men mig veterligen finns inga studier utförda på respektive systems totala klimatpåverkan. Att ge sig i kast med denna frågeställning kräver en förståelse i systemens uppbyggnad, en förmåga att diskutera och hantera systemgränser samt en förståelse för hur LCA-hanteras som verktyg. Det är en fördel om detta examensarbete arbetas med av två studenter, gärna där den ena har tyngdpunkt inom installationsteknik och den andra inom miljö. Alternativt är det två installationsintresserade studenter med stort intresse att ta till sig kunskap med koppling till LCA. Mer generellt krävs en förmåga att se helheten och kunna föra resonemang kring principer och systemgränsdragningar. 

2. Samband mellan yttre och inre parametrar, exempelvis vertikal himmelskomponent och dagsljus  

Fortsättning på tidigare exjobb där det kvarstår att hitta fler samband mellan energi och dagsljus och det avstånd/skillnad i höjd som finns mellan byggnader om man studerar en större plats med flertalet byggnader. I tidigare case studie framkom att det hade varit möjligt att lägga upp den annorlunda för att lättare kunna göra jämförelse mellan byggnader. Detta exjobb syftar till att undersöka om det finns samband emellan yttre och inre parametrar. Ett annat spår kan också vara att fortsätta arbetet med undersöka implementeringen av BPS, Building Performance Simulations, i ett ännu tidigare skede kan också vara aktuellt.   

3. Klimatnytta energilager för el

Energilager av olika slag är känd teknik och har använts länge, men får idag alltmer fokus kanske framförallt för el-energi. Detta drivs bl a de stora trenderna med ökad elektrifiering samtidigt som det sker en omställning till en alltmer ökad grad av fossilfri energiproduktion. Redan idag finns utmaningar att hantera det ökade el-effektbehovet, både när det gäller produktion och distribution. Därför läggs alltmer fokus på att hitta sätt att hålla nere toppeffektbehovet i fastigheter. Här kommer el-energilager in i bilden och det är vanligt att idag diskutera möjligheter att med t ex batterilager sänka driftkostnader. Men en fråga som är intressant att utvärdera är vilken klimatnytta ett energilager för el kan ge.

I detta examensarbete ska elproduktion analyseras med hänsyn till CO2 belastning per timme och även ses på hur möjliga framtidsscenarion för energiproduktion ser ut och hur detta påverkar analysen ur ett livscykelperspektiv. Utgående från referensobjekt ska alternativ undersökas gällande att flytta effekttoppar, anpassa fastighetens förbrukning efter CO2 belastning i elproduktion, se på kombinationer av fastighetsstyrning och energilager samt hur detta kan eller bör kopplas till lokalt producerad förnybar el.

Möjlighet till ökad omfattning:

  • Inkludera klimatpåverkan från energilagret i sig
  • Inkludera driftkostnader / investeringskostnader
  • Se på möjlighet till systemtjänster
  • Utökad framtidsspaning kring energiproduktion
  • Se på samverkan mellan värme/kyla och el system – t ex möjlighet att lagra värmeenergi som sätt att reducera/flytta effektbehov för el i värmepumpar / kylmaskiner

4. Hållbarhet / LCA solceller

Klimatpåverkan från solceller är i sig en komplex fråga men analyser av detta har till största del fokuserat på själva solpanelerna och inkluderar inte allt övrigt som krävs för en fungerande solcellsanläggning – växelriktare, kablage och övrig el-utrustning samt även material för infästning, så kallas BOS. Ytterligare en aspekt som gör hållbarhetsfrågan komplex är vart solcellen tillverkas då energianvändning i produktionsstadiet har stor påverkan.

I detta examensarbete utgår en från tidigare examensarbeten och LCA studier som gjorts för solpaneler och bygga vidare med djupare studier och analys av klimatpåverkan från BOS samt hur tillverkningsland påverkar klimatpåverkan från solcellen och hur detta påverkar helheten för en solcellsanläggnings klimatpåverkan. Detta ska ställas i relation till den klimatnytta som solcellen ger under drifttiden, dvs. den el den producerar och som kan ersätta el från nätet.

5. Värmeavgivning av VVC-förluster i byggnader 

Desto mer energieffektiva byggnaderna har blivit, desto större andel av totala energin utgörs av tappvarmvatten och VVC-förluster i en byggnad. VVC-systemet är i drift dygnet runt, året om och de perioder på året som byggnaden har ett värmebehov bör i alla fall en viss del av den bidra till att värma upp zoner i byggnaden, via minskat värmebehov för radiatorer och/eller värme till ventilation. Hur stor andel av VVC-förlusterna som kommer byggnaden tillgodo i form av minskat värmebehov uppskattas idag till stor del schablonmässigt vid energiberäkningar.

Examensarbetet utgår från att i energiberäkningsprogrammet IDA ICE 4.8 bygga upp en simuleringsmodell och utifrån hur VVC-systemet är förlagt, studera hur stor andel som bidrar till byggnadens uppvärmning och därigenom minskar värmebehovet via byggnadens centrala värmesystem. Viss mätning i fält ingår.

6. Har du eget förslag som du tror skulle passa in i vår verksamhet? 

Skicka en ansökan och beskriv ditt förslag här; Länk till examensarbete på karriärsida

Lite om Bengt Dahlgren… 

Vi må vara närmare 600 anställda – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan. Välkommen till Bengt Dahlgren. Klicka här för mer info

HUR? Ansök och ange vilket/vilka av ovan beskrivna exjobb som är mest intressant och varför.  

NÄR? Vi går igenom ansökningarna löpande    

PLATS: Mölndal   

KONTAKT: Sofie Jansson, HR Manager, 031-720 25 75

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.